Všeobecné podmínky služby AutoDohled  

Obchodní podmínky pro poskytování služby GUARDYS® AUTODOHLED (satelitní dohled vozidel)

1. Předmět úpravy:
1.1. Tyto Obchodní podmínky služby GUARDYS® AUTODOHLED (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují podmínky, za nichž GUARDYS s.r.o., se sídlem: F.X.Procházky 971, Brandýs nad Labem, korespondenční adresa: F.X.Procházky 971, Brandýs nad Labem, IČO:26180014, DIČ:CZ26180014 (dále jen „Poskytovatel“) službu GUARDYS® AUTODOHLED (satelitní dohled vozidel) dále jen „AUTODOHLED“ poskytuje, postup při aktivaci, pozastavení, ukončení a užívání služby AUTODOHLED, využití doplňkových služeb jakož i podmínky, za kterých službu AUTODOHLED užívají její uživatelé, a další související postupy, pokud není u konkrétní služby uvedeno jinak.
1.2. Klient (dále jen uživatel) je fyzická či právnická osoba, která provedla registraci prostřednictvím registračního kuponu a www stránek partnera, který dodal sledovací zařízení, které odesílá data o aktuální pozici na servery poskytovatele služby AUTODOHLED.

2 Služba AUTODOHLED
2.1. Služba AUTODOHLED je služba poskytovaná poskytovatelem, která umožňuje uživateli této služby sledovat pozici odeslanou zařízením zn. Guardys (popř. využívat doplňkové služby) ve webové aplikaci, příp. přijímat informaci o pozici prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu nebo aplikací nainstalovanou v mobilním zařízení v oblasti pokryté signálem GSM a GPRS národního operátora používaného pro přenos dat v konkrétním zařízení a také systémem GPS..
2.2. V případě nedostupnosti GSM sítě vlivem výpadku sítě mobilního operátora, špatným pokrytím, rušením signálu třetí stranou nebo zastíněním GPS signálu (např. v podzemních garážích, aktivním rušením systému apod.) není garantována funkčnost případně přesnost služby. Uživatel služby AUTODOHLED platí za službu roční paušální poplatek a poplatky za užívání příplatkových služeb. Bližší specifikace příplatkových služeb, způsob aktivace, deaktivace a zasílání dalších informaci je obsažena v informačních materiálech poskytovatele vztahujících se k této službě po přihlášení do uživatelského účtu a před aktivací každé jedné takové doplňkové služby (dále jen „služby“). Rozsah a množství doplňkových služeb a jejich cena může být poskytovatelem změněna, stejně i pro zákazníky, kteří mají uvedenou službu právě aktivovánu.

3 Smlouva o užívání služby
3.1. Smlouvu o užívání služby AUTODOHLED uzavírá zájemce o tuto službu potvrzením souhlasu s Obchodními podmínkami služby AUTODOHLED při použití této služby.
3.2. Smlouva o užívání služby AUTODOHLED je uzavřena na dobu počínající potvrzením souhlasu s Obchodními podmínkami služby AUTODOHLED a končící zrušením uživatelského účtu, ukončením základního předplatného za službu, případně jiným ukončením užívání služby AUTODOHLED dle těchto Obchodních podmínek.

4 Podmínky užívání služby
4.1. Zařízení je automaticky připojeno na sledovací server až po registraci uživatele ve webové aplikaci prostřednictvím www stránek dodavatele zařízení. Při registraci je uživatel povinen zadat jako jméno svůj existující email a své vlastní, dostatečně silné, tajné heslo. Službu AUTODOHLED může uživatel služby použít pouze po potvrzení souhlasu s Obchodními podmínkami služby AUTODOHLED a po splnění podmínek uvedených níže v tomto článku.
4.1.1. Uživatel služby nemá uzavřenu písemnou účastnickou smlouvu. K použití služby se uživatel musí zaregistrovat na www stránkách a následně postupovat v souladu s články 2 a 6. Obchodních podmínek.
4.2. Poskytovatel je oprávněn, kromě způsobů uvedených v článku 4.1. těchto Obchodních podmínek, na základě vlastního uvážení, stanovit další způsoby a podmínky, za kterých bude uživatel služby AUTODOHLED moci tuto službu užívat. Informace o těchto dalších způsobech a podmínkách užívání služby AUTODOHLED budou uživateli služby k dispozici přímo v jeho uživatelském účtu.

5 Úhrada za užívání služby
5.1. Poskytované služby AUTODOHLED je možné hradit výhradně tzv. „kredity“ s výhradou základní roční služby. Roční službu lze platit i samostatně a to dle dohody a jednotlivých smluvních podmínek prodejních partnerů. V případě neuhrazení základní služby do 14 dnů po jejím ukončení může být zařízení deaktivováno a účet zablokován či zrušen. Následná reaktivace zařízení či účtu, pokud je možná, může být zpoplatněna dle dohody a skutečných nákladů s tím spojených. Na blížící se konec předplacené služby je uživatel upozorněn automaticky na email uvedený při registraci. Ostatní podmínky ukončení služby a rušení účtu se řídí těmito Obchodními podmínkami.
5.1.1 Přijaté platby kreditu jsou automaticky a neprodleně poskytovatelem převedeny do účtu uživatele a to v souladu s pravidly uvedenými na www stránkách v aktuálním znění.
5.1.2 Zakoupení kreditů musí být provedeno výhradně způsoby uvedenými na www stránkách. V případě přímé platby na účet poskytovatele nebo pomocí on-line platby přes zprostředkovatele jsou kredity navýšeny až po připsání platby na účet poskytovatele. Platba je převedena na kredity, a to za podmínek uvedených na www stránkách. Vv případě platby dobíjecím kupónem je připsání kreditů provedeno okamžitě po zadání čísla uvedeného na tomto kupónu do systému po přihlášení uživatele.
5.1.3. Faktická úhrada služeb je provedena odečtením kreditů z uživatelského účtu uživatele vedeném na www stránkách. V případě nedostatečného množství kreditů není možné úhradu provést. Uživatel je na tuto skutečnost upozorněn v uživatelském rozhraní.
5.1.4. V případě služeb, které provádějí odečítání kreditů automaticky, je klient na nedostatek kreditů pro další prodloužení služby vždy upozorněn. Vpřípadě, že nedojde k doplnění kreditů, je služba automaticky bezplatně ukončena.
5.2. Uživatel souhlasí se zvýhodněními při zakoupení většího množství kreditů. Zvýhodnění jsou uvedena na www stránkách.
5.2.1. Neidentifikovatelné platby (platby na neexistující variabilní symbol nebo se špatnou identifikací uživatele) jsou vráceny na účet, že kterého byla platba připsána až po žádosti uživatele a prokázání tohoto požadavku.
5.2.2. V případě nesprávného variabilního symbolu použitého při platbě, pokud tento existuje u jiného uživatele, je platba připsána uživateli dle použitého variabilního symbolu. Uživatel je oprávněn platbu reklamovat prostřednictvím e-mailu. Po prokázání oprávněnosti nároku uživatele jsou kredity převedeny na správný uživatelský účet V případě, že před vyřízením reklamace dojde k čerpání takto připsaných kreditů (částečnému nebo úplnému) z účtu, na který byl kredit nesprávně připsán, ztrácí uživatel nárok na takto vyčerpané kredity. Případně zbývající kredity jsou převedeny na správný uživatelský účet. Tento postup je zpoplatněn dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele.
5.3. Daňový doklad si může uživatel vygenerovat a následně vytisknout v uživatelském rozhraní na www stránkách.
5.4. Aktuální výše kreditů je k dispozici v uživatelském rozhraní na www stránkách. Zpětný převod nevyčerpaných kreditů na peníze není možný.
5.5. I po zastavení základní služby mohou být účtovány poplatky za doplňkové služby z kreditu a to i do minusových hodnot. Takový nedoplatek je následně automaticky započítán ihned při následujícím dobití kreditu do uživatelského účtu.

6 Ovládání služby a uživatelského účtu
6.1. Služba je ovládána výhradně z uživatelského rozhraní, které je přístupné z www stránek, a to po zadání platného uživatelského hesla a jména.
6.1.1. Uživatel má, po přihlášení do uživatelského rozhraní, k dispozici veškeré údaje o aktivované službě, svých kontaktních údajích které sám zadal, množství kreditů apod..
6.2. V případě zapomenutého uživatelského hesla do uživatelského rozhraní si může klient zažádat o obnovení hesla do uživatelského účtu přes „aktivační kupon“, který obdržel se zařízením ke službě AUTODOHLED. V případě ztráty uvedeného kuponu je nutné zaslat veškeré údaje, které by mohly sloužit k jeho identifikaci, na email podpora@guardys.cz. Následně je uživatel kontaktován pracovníkem podpory poskytovatele a jsou mu poštou zaslány nové údaje pro přihlášení do uživatelského účtu nebo nový přihlašovací kupon. Tato služba je zpoplatněna dle ceníku uvedeného na www stránkách.
6.3. Uživatel služby může službu užívat od okamžiku registrace na www stránkách po dobu předplacení základní služby (zpravidla 12 měsíců).
6.4. Spuštění, popř. změna některých služeb může být zpoplatněna. Úhrada je prováděna kredity. Před úhradou je na toto klient výslovně upozorněn.
6.5. Aktivací doplňkové služby souhlasí uživatel s podmínkami pro její poskytnutí. Uvedené podmínky v aktuálním znění jsou vždy k dispozici ve www rozhraní poskytovatele u každé jedné doplňkové služby.
6.6. Při úplném zrušení účtu, jak z důvodu porušení podmínek služby AUTODOHLED, tak na vlastní uživatelovu žádost, propadají všechny předplacené kredity a ukončují se okamžitě všechny předplacené služby vázané na tento účet bez náhrady.
6.7. Převod kreditů mezi účty není možný, leda by to bylo umožněno automaticky v internetové aplikaci na žádost uživatele. Taková transakce může být zpoplatněna procentuální nebo pevnou sazbou v kreditech.

7 Práva a povinnosti uživatele služby
7.1. Uživatel služby je oprávněn užívat službu AUTODOHLED pouze v souladu s Obchodními podmínkami.
7.2. Uživatel služby se zavazuje nezpřístupňovat třetím osobám získané uživatelské jméno a heslo nezbytné pro užívání služby. V případě, že uživatel služby zpřístupní své uživatelské jméno a heslo třetí osobě, nese odpovědnost za všechny úkony provedené těmito osobami, jako kdyby tyto úkony provedl sám.
7.3. Uživatel služby nese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku zneužití jeho uživatelského jména a hesla do služby AUTODOHLED. Uživatel služby nenese odpovědnost v případě, kdy škoda vznikla v důsledku porušení povinností poskytovatele dle těchto Obchodních podmínek.
7.4. Uživatel služby se zavazuje, v případě, kdy si v souladu s článkem 5.3. Obchodních podmínek vygeneruje daňový doklad, poskytnout úplné a pravdivé údaje nezbytné pro vystavení daňového dokladu. Pro tvorbu daňového dokladu jsou použity aktuální údaje zadané v klientském systému v okamžiku platby, dodatečná změna údajů pro již vygenerované doklady není možná
7.5. Uživatel služby souhlasí s tím, aby poskytovatel za účelem uložení a archivace GPS pozice zařízení (resp. vozidla, kde je zařízení umístěno), zpracování a ověření plateb, zaslání daňového dokladu, jakož i za účelem řešení případných reklamací zpracovával údaje získané od uživatele služby v souladu s článkem 6.1. Obchodních podmínek, a to po dobu 1 roku ode dne jejich poskytnutí. Výjimku tvoří uchování GPS pozice, kde si délku archivace volí sám uživatel v závislosti na použití doplňkových služeb. Poskytovatel prohlašuje, že takto získané údaje nebudou poskytnuty jiným třetím osobám. Poskytovatel je při nakládání s osobními údaji povinen dodržovat právní předpisy upravující nakládání s osobními údaji platné v době vydání těchto Obchodních podmínek, zejména zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.
7.6. Uživatel služby může u poskytovatele reklamovat rozsah, cenu či kvalitu služby AUTODOHLED, a to v souladu s příslušným ustanovením Všeobecných podmínek poskytovatele.
7.7. Uživatel služby dále nesmí využívat službu AUTODOHLED k navigačním účelům.
7.8. Uživatel je povinen, pro garanci funkčnosti zařízení GUARDYS a tím i služby AUTODOHLED, 1x ročně přistavit vozidlo k „periodické kontrole zařízení“ v místě, kde mu bylo zařízení instalováno.
7.9. Uživatel bere na vědomí, že v zařízení pro sledování je umístěna SIM karta, která je ve výhradním vlastnictví národního telekomunikačního operátora používaném v konkrétním zařízení. V případě zneužití SIM karty může být uživateli účtována pokuta 70.000,- Kč splatná do 10-ti dnů. Tím není dotčena úhrada dalších nákladů takto vzniklých poskytovateli služby AUTODOHLED.

8 Práva a povinnosti Poskytovatele
8.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu AUTODOHLED v souladu s těmito Obchodními podmínkami a v souladu s platnými právními předpisy.
8.2. V případě, že Uživatel služby užívá službu AUTODOHLED v rozporu s Obchodními podmínkami či platnými právními předpisy, je poskytovatel oprávněn zamezit takovému užívání služby. V případě zamezení užívání služby zůstává nedotčen nárok poskytovatele na úhradu použité služby v plné výši.
8.3. Poskytovatel může omezit poskytování služby AUTODOHLED v souladu s příslušným ustanovením Všeobecných podmínek poskytovatele. Průměrná dostupnost služeb je 98,5 % v roce.. Poskytovatel neručí za případné výpadky způsobené třetí stranou, nebo za plané poplachy, způsobené nepřesností systémů odečtení polohy. Poplatky za tyto případy se nevrací.
8.4. Poskytovatel odpovídá za škody v případě nefunkčnosti systému jeho vinou do výše ročního monitorovacího poplatku. Ročním monitorovacím poplatkem se rozumí částka, za kterou uvedenou službu prodal dealerovi služby, popř. přímo koncovému uživateli.
8.5 Poskytovatel neručí za případné zúčtování doplňkové služby a odečtení kreditů při nesprávné nebo nelogické kombinaci služeb aktivovaných uživatelem, které mohou mít za následek jejich časově omezenou nebo plnou nefunkčnost.

9 Vyloučení odpovědnosti poskytovatele
9.1. Uživatel výslovně bere na vědomí, že při montáži monitorovacího zařízení do vozidla může dojit k nevratné úpravě některých součástí vozidla. Vhodnost montáže a její vliv na záruku vozidla je uživatel povinen konzultovat přímo s prodejcem vozidla. Uživatel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že z tohoto titulu nemá a nebude mít vůči poskytovateli žádné nároky, a to ani v případě demontáže monitorovacího zařízení z vozidla.
9.2. Uživatel bere na vědomí, že zařízení může částečně ovlivňovat či rušit funkci ostatních zařízení. Tyto případy nejsou důvodem k reklamaci zařízení či služby, ani k náhradě poplatků za využité či využívané služby, ani případných nákladů na montáž či demontáž zařízení, nebo doplňkové řešení k omezení těchto vlivů.

10. Ustanovení společná a závěrečná
10.1. V otázkách v těchto Obchodních podmínkách neupravených se přiměřeně použijí ustanovení Všeobecných podmínek poskytovatele. Všeobecné podmínky poskytovatele jsou k dispozici v elektronické formě na www stránkách poskytovatele.
10.2. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky, jakož i Všeobecné podmínky měnit a doplňovat z důvodu změn platné legislativy či změn podmínek třetích dodavatelů, především pak dodavatelů datových a mapových služeb.
10.3. Poskytovatel a uživatel služby se dohodli, že uživatel služby bude o změnách Obchodních podmínek informován na www stránkách poskytovatele. Změny Obchodních podmínek budou účinné od data uvedeného na výše uvedených internetových stránkách a pro uživatele služby jsou ke stažení na stránce www.guardys.cz v sekci dokumenty ve formátu PDF. Samotným přihlášením a užíváním služby uživatel vždy souhlasí s podmínkami platnými v té chvíli. Uživatel má právo při zásadní změně těchto podmínek na bezplatné ukončení služby a zrušení účtu, které se řídí dále těmito obchodními podmínkami.
10.4. Poskytovatel a uživatel služby se dohodli, že veškerá komunikace při problémech použití služby AUTODOHLED bude probíhat e-mailem na podpora@guardys.cz. Toto ustanovení se netýká případných reklamací, které řeší Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele.
10.5. Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele služby vyplývající ze Smlouvy o užívání služby AUTODOHLED se řídí právním řádem České republiky.
10.6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014 a nahrazují podmínky ze dne 1.3.2013